Revers

Revers är en handling som tjänar som bevis på att en skuld föreligger. Ett annat ord för revers är skuldebrev.

En revers, upprättad av en advokat, kan man enklast, snabbast och billigast beställa hos oss via Internet genom att fylla i nedanstående formulär. Vi granskar därefter manuellt Er beställning och skriver sedan ut en revers och sänder den till Er tillsammans med en faktura. Ni betalar alltså inte Er revers förrän Ni har fått möjlighet att se resultatet. Ni erhåller således en färdig revers och inte bara en blankett eller en mall eller ett formulär. Om vi behöver några kompletterande uppgifter, eller om det uppstår någon oklarhet om hur vi skall skriva Er revers, kontaktar vi Er för komplettering. Det har ingen som helst betydelse var i Sverige Ni finns.

Båda parterna anses vara beställare av reversen. Skulle det hos någon av parterna föreligga någon oklarhet om innehållet i Er revers, är det viktigt att Ni kontaktar oss per telefon eller e-post för ett klarläggande. Det sker givetvis gratis.

En revers kostar endast endast 738,00 kronor exklusive moms vid beställning via Internet. Beloppet motsvarar en halvtimmas arbete enligt årets rättshjälpstaxa. En eventuell kortare konsultation på högst 15 minuter ingår i priset. Ytterligare konsultation debiteras enligt rättshjälpstaxan. Sedvanlig öresutjämning tillämpas.

Snabbast och smidigast sker leveransen per e-post. Om Ni av någon anledning så önskar, kan Ni i stället få Er revers levererad med vanlig post. Ange leveranssättet nedan.

Ställ markören i den första rutan och skriv in betalningsmottagaren efternamn. Flytta sedan markören till nästa ruta genom att trycka på TAB (ej ENTER). Fyll i samtliga fält. Om en fråga inte kan besvaras, sätt då i stället ett bindestreck (-) i fältet. När hela formuläret är ifyllt, sänder Ni iväg det till oss via Internet genom att trycka på knappen SKICKA nedan. Då erhåller Ni genast en automatisk bekräftelse på att överföringen har fungerat.

  BORGENÄR (Betalningsmottagaren)

  Efternamn

  Samtliga förnamn i rätt ordning (och tilltalsnamnet med STORA BOKSTÄVER)

  Personnummer eller org.nummer (xxxxxx-xxxx)

  Gatuadress eller boxadress

  Postnummer (xxx xx)

  Postadress (ort)

  Telefon - Bostad

  Telefon - Arbete

  E-postadress

  PlusGiro

  BankGiro

  Bank och bankkontonummer


  GÄLDENÄR (Betalaren)

  Efternamn

  Samtliga förnamn i rätt ordning (och tilltalsnamnet med STORA BOKSTÄVER)

  Personnummer eller org.nummer (xxxxxx-xxxx)

  Gatuadress eller boxadress

  Postnummer (xxx xx)

  Postadress (ort)

  Telefon - Bostad

  Telefon - Arbete

  E-postadress


  UPPGIFTER OM SKULDEN

  Kapitalbelopp (fordringsbelopp)

  Räntesats i procent

  Vad avser skulden?

  Engångsbetalning eller avbetalning?

  Förfallodag/Förfallodagar

  Om avbetalning skall ske, ange då här avbetalningsbelopp exkl ränta

  Leverans via e-post (ange e-postadressen) eller med vanlig post (ange mottagarens namn)? Leverans via e-post rekommenderas, om skrivare finns


  BESTÄLLARE

  Beställarens e-postadress (obligatorisk uppgift) *


  ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

  Ditt meddelande