Rättsskydd

Sedan möjligheterna till allmän rättshjälp kraftigt har reducerats genom en mycket omdiskuterad lagändring den 1 december 1997, är det numera mycket viktigt att man som privatperson har en hemförsäkring, i vilken det ingår rättsskydd.

Självrisken för privatpersoner brukar uppgå till 20 procent av de totala kostnaderna, dock minst 1.200 kronor, hos vissa försäkringsbolag minst 1.500 kronor.

Rättsskyddsförsäkringen täcker, inom vissa gränser, dels de egna advokatkostnaderna och dels de rättegångskostnader som man som förlorande part i en tvist kan bli ålagd att betala till motparten. I familjemål förekommer det dock ingen sådan betalningsskyldighet för motpartens kostnader.

Även bilförsäkringen brukar omfatta rättsskydd, som kan tagas i anspråk om man råkar ut för en tvist som har med bilen att göra.

Även vissa företagsförsäkringar innehåller rättsskydd, men det förekommer mycket ofta att företagare har tecknat en företagsförsäkring som inte innehåller rättsskydd. Självrisken för företagare är högre än för privatpersoner. För företagare är självrisken avdragsgill, och momsen är avlyftningsbar.

Normalt sett omfattar inte rättsskyddet tvister där det omtvistade beloppet understiger ett halvt basbelopp. Å andra sidan är skyldigheten att i sådana mål som förlorande part ersätta motpartens rättegångskostnader starkt begränsad.

I vissa fall gäller inte rättsskyddsförsäkringen, exempelvis om en vårdnadstvist uppkommer inom ett år från en skilsmässodom. Undantag finns dock från denna regel hos vissa försäkringsbolag, exempelvis om det är frågan om ändrade förhållanden. I vissa fall gäller inte rättsskyddsförsäkringen om man tidigare har varit gift eller sambo med motparten. Det gäller alltså att välja rätt försäkringsbolag. Annars kan i sådant fall under vissa förhållanden i stället allmän rättshjälp erhållas. Även i vissa andra fall kan allmän rättshjälp fortfarande erhållas.

I skaderegleringsärenden efter trafikolycka med personskada brukar försäkringsbolaget betala hela advokatkostnaden, alltså utan avdrag för självrisk.