Gåvobrev fastighet

Gåvobrev är en handling, genom vilken en fastighet eller en fastighetsandel byter ägare, antingen helt utan betalning eller mot en viss betalning, som understiger föregående års taxeringsvärde på den överlåtna fastigheten/fastighetsandelen. Om viss betalning skall erläggas, måste denna betalning, inklusive övertagna lån och upplupna räntor, understiga 85 procent av föregående års taxeringsvärde på den överlåtna fastigheten/fastighetsandelen, för att stämpelskatt skall kunna undvikas. För att realisationsskatt i förekommande fall skall kunna undvikas, måste detta totala vederlag, inklusive övertagna lån och upplupna räntor, understiga 100 procent av föregående års taxeringsvärde på den överlåtna fastigheten/fastighetsandelen. I annat fall kan vid överlåtelse mellan makar en bodelning under bestående äktenskap i stället rekommenderas, för undvikande av skatt. Kontakta oss då för ytterligare informationer därom.

Ett gåvobrev avseende en fastighet eller fastighetsandel, upprättat av en advokat, kan man enklast, snabbast och billigast beställa hos oss via Internet genom att fylla i nedanstående formulär. Vi granskar därefter manuellt de lämnade uppgifterna och skriver sedan ut ett gåvobrev och sänder detta till Er tillsammans med en faktura. Ni betalar alltså inte Ert gåvobrev förrän Ni har fått möjlighet att se resultatet. Ni erhåller således ett färdigt gåvobrev och inte bara en blankett, en mall eller ett formulär. Om vi behöver några kompletterande uppgifter, eller om det uppstår någon oklarhet om hur vi skall formulera Ert gåvobrev, kontaktar vi Er för komplettering. Det har ingen som helst betydelse var i Sverige Ni finns.

Om gåvan sker mellan makar, och om fastigheten/fastighetsandelen fortsättningsvis skall utgöra enskild egendom, men inte automatiskt kommer att utgöra enskild egendom genom ett tidigare äktenskapsförord, måste nu även ett äktenskapsförord avseende gåvan upprättas. Även ett sådant kan beställas på vår hemsida www.von.scheele.se.

Det händer ganska ofta, att gåvotagaren av någon anledning redan solidariskt med gåvogivaren ansvarar för den skuld som belöper på den fastighet/fastighetsandel som skall överlåtas. I sådant fall måste detta anges och närmare beskrivas under ÖVRIGA UPPLYSNINGAR, så att detta inbördes skuldförhållande, som tidigare, när lånet togs hos kreditgivaren/banken, skall vara fastställt genom en revers eller ett skuldebrev, samtidigt kan regleras. Att man har giftorätt i en fastighet innebär inte att man är solidariskt ansvarig för lånet, utan det måste i så fall finnas ett avtal därom med kreditgivaren/banken.

Det händer i sällsynta fall, att gåvogivaren av någon anledning själv vill behålla hela skulden. Även detta måste anges under ÖVRIGA UPPLYSNINGAR, så att detta får klargöras i gåvobrevet, inte minst med hänsyn till frågan om pantbrev.

Ibland får vi besked om att det brådskar med överlåtelsen. I sådant fall ber vi Er även tala om varför det är bråttom.

Det kan påpekas att det är olagligt att skänka bort en fastighet eller en fastighetsandel om man är på obestånd eller om man riskerar att hamna på obestånd genom gåvan.

Gåvobrevet gäller från det att såväl gåvogivaren som gåvotagaren har undertecknat gåvobrevet och bevittning har ägt rum. Antedatering får inte ske.

Vid utnyttjande av ROT-avdrag får arbetet inte påbörjas förrän gåvobrevet är undertecknat av samtliga och bevittning har ägt rum. Från och med överlåtelsedagen (dagen för gåvobrevets undertecknande av samtliga) kan man alltså utnyttja ett rotavdrag för varje delägare.

Samtliga parter anses vara beställare av gåvobrevet. Skulle det hos någon av parterna föreligga någon oklarhet om innehållet i Ert gåvobrev, är det viktigt att Ni kontaktar oss per telefon eller e-post för ett klarläggande. Det sker givetvis gratis.

Ett gåvobrev avseende en fastighet kostar endast 738,00 kronor exklusive moms, om det beställs via Internet. Beloppet motsvarar en halvtimmas arbete enligt årets rättshjälpstaxa. En eventuell kortare konsultation på högst 15 minuter ingår i priset. Ytterligare konsultation debiteras enligt rättshjälpstaxan.

Vid gåva mellan makar skall gåvan genom Skatteverkets försorg kungöras i tidningen, innan lagfart kan beviljas. Om Ni vill att vi även ombesörjer beställningen av denna obligatoriska kungörelse, kostar denna tilläggstjänst ytterligare 369,00 kronor exklusive moms. Beloppet motsvarar en kvarts arbete enligt årets rättshjälpstaxa.

Skatteverkets avgift på 275,00 kronor tillkommer alltid när det gäller obligatorisk registrering av gåva avseende fastighet mellan makar.

Om Ni vill att vi även ansöker om lagfart, kostar denna tilläggstjänst ytterligare 369,00 kronor exklusive Sedvanlig öresutjämning tillämpas. Beloppet motsvarar en kvarts arbete enligt årets rättshjälpstaxa.

Inskrivningsmyndighetens avgift på 825,00 kronor tillkommer. Vi förmedlar lagfartsavgiften till Inskrivningsmyndigheten. Det är obligatoriskt att ansöka om lagfart.

Snabbast och smidigast sker leveransen till Er per e-post. Om Ni av någon anledning så önskar, kan Ni i stället få Ert gåvobrev levererat med vanlig post. Ange leveranssättet nedan.

Ställ markören i den första rutan och skriv in gåvogivarens efternamn. Flytta sedan markören till nästa ruta genom att trycka på TAB (ej ENTER). Fyll i samtliga fält. Om en fråga inte kan besvaras, sätt då i stället ett bindestreck (-) i fältet. När hela formuläret är ifyllt, sänder Ni iväg det till oss via Internet genom att trycka på knappen SKICKA nedan. Då erhåller Ni genast en automatisk bekräftelse på att överföringen har fungerat.

  GÅVOGIVARE

  Efternamn

  Samtliga förnamn i rätt ordning (och tilltalsnamnet med STORA BOKSTÄVER)

  Personnummer (ååmmdd-xxxx)

  Gatuadress eller boxadress

  Postnummer (xxx xx)

  Postadress (ort)

  Telefon - Bostad

  Telefon - Arbete

  E-postadress

  Är gåvogivaren ogift, sambo, gift, skild eller änkeman/änka?
  ]

  Ange i förekommande fall släktskap eller relation mellan gåvogivare och gåvotagare. Om släktskap eller relation ej föreligger, anges detta
  ]

  När förvärvade gåvogivaren fastigheten?


  GÅVOGIVARENS MAKE, MAKA ELLER SAMBO, OM SÅDAN FINNS ELLER HAR FUNNITS

  Efternamn

  Samtliga förnamn i rätt ordning (och tilltalsnamnet med STORA BOKSTÄVER)

  Personnummer (ååmmdd-xxxx)

  Gatuadress eller boxadress

  Postnummer (xxx xx)

  Postadress (ort)

  Telefon - Bostad

  Telefon - Arbete

  E-postadress

  Om sambo finns, och om fastigheten utgör gemensam bostad, har sambon då genom anmälan till Inskrivningsmyndigheten fått antecknat att fastigheten är gemensam bostad för dem båda? Frågan besvaras endast om gåvogivaren är sambo (Ja/Nej)


  GÅVOTAGARE

  Efternamn

  Samtliga förnamn i rätt ordning (och tilltalsnamnet med STORA BOKSTÄVER)

  Personnummer (ååmmdd-xxxx)

  Gatuadress eller boxadress

  Postnummer (xxx xx)

  Postadress (ort)

  Telefon - Bostad

  Telefon - Arbete

  E-postadress


  ÖVRIGA UPPGIFTER

  I vilken kommun ligger fastigheten?

  Fastighetens officiella beteckning, inkl kommunens namn.

  Hur stor andel av hela fastigheten äger gåvogivaren i dag? (1/1, 1/2 eller annan angiven andel)

  Hur stor del av hela fastigheten skall överlåtas? (1/1, 1/2 eller annan angiven andel)

  Ange här fastighetens totala skuldbelopp inklusive per överlåtelsedagen upplupen ränta.
  Använd tusenseparator på alla belopp (x xxx xxx)

  Ansvarar gåvotagaren redan för viss del av skulden? (Ja/Nej). Redogör i så fall här noga för detta förhållande

  Om det finns någon fastighetsskuld, ange då här det exakta skuldbeloppet som nu skall övertagas av gåvotagaren och som per överlåtelsedagen belöper på den aktuella fastigheten/fastighetsandelen som skall överlåtas, inkl per den dagen upplupen ränta

  Om någon kontant betalning skall erläggas för den aktuella fastigheten/fastighetsandelen som skall överlåtas, ange då beloppet här

  Ange här föregående års taxeringsvärde som belöper på hela fastigheten

  Ange här föregående års taxeringsvärde som belöper på den aktuella fastigheten/fastighetsandelen som skall överlåtas

  Utgör fastigheten/fastighetsandelen i dag gåvogivarens enskilda egendom? (Ja/Nej)

  Skall gåvan utgöra gåvotagarens/gåvotagarnas enskilda egendom? (Ja/Nej)

  Finns det vid gåva mellan makar i så fall redan ett äktenskapsförord, som kommer att omfatta att även denna gåva blir enskild egendom? (Ja/Nej). I annat fall måste detta beställas separat
  [tex gava-makar]

  Skall gåvan utgöra förskott på arv? (Ja/Nej)

  Om minst två personer fortsättningsvis skall äga fastigheten tillsammans, skall då gåvotagaren/gåvotagarna ha rätt att ansöka om tvångsförsäljning eller tvångsförvaltning av fastigheten enligt samäganderättslagen? (Ja/Nej)

  Skall advokatbyrån vid överlåtelse mellan makar även ombesörja den obligatoriska kungörelsen av gåvan? (Ja/Nej). Frågan besvaras endast vid överlåtelse mellan makar

  Skall advokatbyrån även ombesörja den obligatoriska lagfarten? (Ja/Nej)

  Leverans via e-post (ange e-postadressen) eller med vanlig post (ange mottagarens namn)? Leverans via e-mail rekommenderas, om skrivare finns.


  BESTÄLLARE

  Beställarens e-postadress (obligatorisk uppgift) *


  ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

  Ditt meddelande