Gåvobrev bostadsrätt

Gåvobrev är en handling, genom vilken en bostadsrätt eller en bostadsrättsandel byter ägare, antingen helt utan betalning eller mot en viss betalning, som understiger föregående års taxeringsvärde på den överlåtna bostadsrätten/bostadsrättsandelen. För att realisationsskatt i förekommande fall skall kunna undvikas, måste detta vederlag, inklusive övertagna lån och upplupen ränta, understiga 100 procent av föregående års taxeringsvärde på den överlåtna bostadsrätten/bostadsrättsandelen. I annat fall kan vid överlåtelse mellan makar en bodelning under pågående äktenskap i stället rekommenderas, för undvikande av skatt. Kontakta oss då för ytterligare informationer därom.

Ett gåvobrev avseende en bostadsrätt eller bostadsrättsandel, upprättat av en advokat, kan man enklast, snabbast och billigast beställa hos oss via Internet genom att fylla i nedanstående formulär. Vi granskar därefter manuellt de lämnade uppgifterna och skriver sedan ut ett gåvobrev och sänder detta till Er tillsammans med en faktura. Ni betalar alltså inte Ert gåvobrev förrän Ni har fått möjlighet att se resultatet. Ni erhåller således ett färdigt gåvobrev och inte bara en blankett, en mall eller ett formulär. Om vi behöver några kompletterande uppgifter, eller om det uppstår någon oklarhet om hur vi skall formulera Ert gåvobrev, kontaktar vi Er för komplettering. Det har ingen som helst betydelse var i Sverige Ni finns.

Om gåvan sker mellan makar, och om bostadsrätten/bostadsrättsandelen fortsättningsvis skall utgöra enskild egendom, men inte automatiskt kommer att utgöra enskild egendom genom ett tidigare äktenskapsförord, måste nu även ett äktenskapsförord avseende gåvan upprättas. Även ett sådant kan beställas på vår hemsida www.von.scheele.se.

Det händer ganska ofta, att gåvotagaren av någon anledning redan solidariskt med gåvogivaren ansvarar för den skuld som belöper på den bostadsrätt/bostadsrättsandel som skall överlåtas. I sådant fall måste detta anges och närmare beskrivas under ÖVRIGA UPPLYSNINGAR, så att detta inbördes skuldförhållande, som tidigare, när lånet togs hos kreditgivaren/banken, skall vara fastställt genom en revers eller ett skuldebrev, samtidigt kan regleras. Att man har giftorätt i en bostadsrätt innebär inte att man är solidariskt ansvarig för lånet, utan det måste i så fall finnas ett avtal därom med kreditgivaren/banken.

Det händer i sällsynta fall, att gåvogivaren av någon anledning själv vill behålla hela skulden. Även detta måste anges under ÖVRIGA UPPLYSNINGAR, så att detta får klargöras i gåvobrevet.

Ibland får vi besked om att det brådskar med överlåtelsen. I sådant fall ber vi Er även tala om varför det är bråttom.

Det kan påpekas att det är olagligt att skänka bort en bostadsrätt eller en andel av en bostadsrätt om man är på obestånd eller om man riskerar att hamna på obestånd genom gåvan.

Gåvobrevet gäller från det att såväl gåvogivaren som gåvotagaren har undertecknat gåvobrevet. Antedatering får inte ske.

Vid utnyttjande av ROT-avdrag får arbetet inte påbörjas förrän gåvobrevet är undertecknat av samtliga. Från och med överlåtelsedagen (dagen för gåvobrevets undertecknande av samtliga) kan man alltså utnyttja ett rotavdrag för varje delägare.

Samtliga parter anses vara beställare av gåvobrevet. Skulle det hos någon av parterna föreligga någon oklarhet om innehållet i Ert gåvobrev, är det viktigt att Ni kontaktar oss per telefon eller e-post för ett klarläggande. Det sker givetvis gratis.

Ett gåvobrev avseende en bostadsrätt kostar endast 738,00 kronor exklusive moms, om det beställs via Internet. Beloppet motsvarar en halvtimmas arbete enligt årets rättshjälpstaxa. En eventuell kortare konsultation på högst 15 minuter ingår i priset. Ytterligare konsultation debiteras enligt rättshjälpstaxan.

Vid gåva mellan makar bör gåvan genom Skatteverkets försorg kungöras i tidningen. Annars erhålles inte tredjemansskydd. Åtgärden är dock frivillig. Om Ni vill att vi även ombesörjer denna kungörelse, kostar denna tilläggstjänst ytterligare 369,00 kronor exklusive moms. Beloppet motsvarar en kvarts arbete enligt årets rättshjälpstaxa. Sedvanlig öresutjämning tillämpas.

Skatteverkets avgift på 275,00 kronor tillkommer alltid när det gäller frivillig registrering av gåva avseende bostadsrätt mellan makar.

Snabbast och smidigast sker leveransen per e-post. Om Ni av någon anledning så önskar, kan Ni i stället få Ert gåvobrev levererat med vanlig post. Ange leveranssättet nedan.

Ställ markören i den första rutan och skriv in gåvogivarens efternamn. Flytta sedan markören till nästa ruta genom att trycka på TAB (ej ENTER). Fyll i samtliga fält. Om en fråga inte kan besvaras, sätt då i stället ett bindestreck (-) i fältet. När hela formuläret är ifyllt, sänder Ni iväg det till oss via Internet genom att trycka på knappen SKICKA nedan. Då erhåller Ni genast en automatisk bekräftelse på att överföringen har fungerat.

  GÅVOGIVARE

  Efternamn

  Samtliga förnamn i rätt ordning (och tilltalsnamnet med STORA BOKSTÄVER)

  Personnummer (ååmmdd-xxxx)

  Gatuadress eller boxadress

  Postnummer (xxx xx)

  Postadress (ort)

  Telefon - Bostad

  Telefon - Arbete

  E-postadress

  Är gåvogivaren ogift, sambo, gift, skild eller änkeman/änka?

  Ange i förekommande fall släktskap eller relation mellan gåvogivare och gåvotagare. Om släktskap eller relation ej föreligger, anges detta

  När förvärvade gåvogivaren bostadsrätten?


  GÅVOGIVARENS MAKE, MAKA ELLER SAMBO, OM SÅDAN FINNS ELLER HAR FUNNITS

  Efternamn

  Samtliga förnamn i rätt ordning (och tilltalsnamnet med STORA BOKSTÄVER)

  Personnummer (ååmmdd-xxxx)

  Gatuadress eller boxadress

  Postnummer (xxx xx)

  Postadress (ort)

  Telefon - Bostad

  Telefon - Arbete

  E-postadress


  GÅVOTAGARE

  Efternamn

  Samtliga förnamn i rätt ordning (och tilltalsnamnet med STORA BOKSTÄVER)

  Personnummer (ååmmdd-xxxx)

  Gatuadress eller boxadress

  Postnummer (xxx xx)

  Postadress (ort)

  Telefon - Bostad

  Telefon - Arbete

  E-postadress


  ÖVRIGA UPPGIFTER

  Bostadsrättsföreningens namn

  Lägenhetens nummer hos bostadsrättsföreningen. (Ej postens lägenhetsnummer).

  Lägenhetens fullständiga adress.

  Hur stor andel av hela bostadsrätten äger gåvogivaren i dag? (1/1, 1/2 eller annan angiven andel)

  Hur stor del av hela bostadsrätten skall överlåtas? (1/1, 1/2 eller annan angiven andel)

  Om det finns någon skuld som nu skall övertagas, ange då här det exakta beloppet som avser den aktuella bostadsrätten/bostadsrättsandelen per överlåtelsedagen, inkl per den dagen upplupen ränta

  Om någon kontant betalning skall erläggas för den aktuella bostadsrätten/bostadsrättsandelen, ange då beloppet här

  Utgör bostadsrätten/bostadsrättsandelen i dag gåvogivarens enskilda egendom? (Ja/Nej)

  Skall gåvan utgöra gåvotagarens/gåvotagarnas enskilda egendom? (Ja/Nej)

  Finns det vid gåva mellan makar i så fall redan ett äktenskapsförord, som kommer att omfatta att även denna gåva blir enskild egendom? (Ja/Nej). I annat fall måste detta beställas separat

  Skall gåvan utgöra förskott på arv? (Ja/Nej)

  Om minst två personer fortsättningsvis skall äga bostadsrätten tillsammans, skall då gåvotagaren/gåvotagarna ha rätt att ansöka om tvångsförsäljning eller tvångsförvaltning av bostadsrätten enligt samäganderättslagen? (Ja/Nej)

  Skall advokatbyrån vid överlåtelse mellan makar även ombesörja kungörelsen av gåvan? (Ja/Nej)

  Leverans via e-post (ange e-postadressen) eller med vanlig post (ange mottagarens namn)? Leverans via e-mail rekommenderas, om skrivare finns


  BESTÄLLARE

  Beställarens e-postadress (obligatorisk uppgift). *


  ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

  Ditt meddelande