Äktenskapsförord

Äktenskapsförord är en handling som för äkta makar eller blivande äkta makar avgör huruvida viss egendom skall vara enskild eller utgöra giftorättsgods, alltså huruvida bodelning skall ske vid äktenskapsskillnad eller dödsfall, och i så fall i vilken omfattning.

Ett äktenskapsförord, upprättat av en advokat, kan man enklast, snabbast och billigast beställa hos oss via Internet genom att fylla i nedanstående formulär. Vi granskar därefter manuellt Er beställning och skriver sedan ut ett äktenskapsförord och sänder detta till Er tillsammans med en faktura. Ni betalar alltså inte Ert äktenskapsförord förrän Ni har fått möjlighet att se resultatet. Ni erhåller således ett färdigt äktenskapsförord och inte bara en blankett, en mall eller ett formulär. Om vi behöver några kompletterande uppgifter, eller om det uppstår någon oklarhet om hur vi skall formulera Ert äktenskapsförord, kontaktar vi Er för komplettering. Det har ingen som helst betydelse var i Sverige Ni finns.

Genom att skriva ett äktenskapsförord kan man bestämma att den egendom som man nu äger eller senare kommer att förvärva, eller delar därav, skall utgöra enskild egendom. Ett äktenskapsförord medför rättsverkningar vid såväl äktenskapsskillnad (skilsmässa) som dödsfall, beroende på dess innehåll. Om man har barn som inte är gemensamma (särkullbarn), kan det vara extra viktigt att man skriver ett äktenskapsförord, och hur man skriver detta. Man kan dock inte genom ett äktenskapsförord bestämma vem som skall äga egendomen eller vem som skall ärva den. Man kan således inte i ett äktenskapsförord föreskriva att viss egendom skall vara gemensamt ägd under pågående äktenskap. Därför behöver ett äktenskapsförord ibland kombineras med ett gåvobrev, eller med en bodelning,  och/eller med ett testamente. Man kan inte heller i ett äktenskapsförord förordna hur en kommande bodelning av giftorättsgods skall gå till. Man kan ha behov av ett testamente även om man inte vill förändra den legala arvsgången. Det är nämligen möjligt att genom ett testamente förordna att arvet skall utgöra arvingarnas enskilda egendom. På så sätt kan man skydda arvingarna från att behöva lämna ifrån sig halva arvet vid en eventuell äktenskapsskillnad (skilsmässa). Ni kan, om Ni så önskar, även beställa ett testamente via vår hemsida www.von.scheele.se.

Om viss egendom är enskild genom föreskrift i ett äktenskapsförord, kan man genom ett nytt äktenskapsförord senare förordna att egendomen i stället åter skall utgöra giftorättsgods.

Make ärver såväl giftorättsgods som enskild egendom. Särkullbarns rätt till arv går dock alltid före, men denna rätt kan, slutligen eller tillfälligtvis, halveras genom ett testamente.

Ett äktenskapsförord kan vara konstruerat på flera olika sätt. Det kan exempelvis omfatta all egendom, endast den ena makens egendom, endast den egendom som förvärvats före äktenskapets ingående eller endast viss angiven egendom. Man kan också i ett äktenskapsförord exempelvis föreskriva att egendom som förvärvats genom arv, gåva eller testamente skall utgöra enskild egendom. Det vanligaste är ett heltäckande äktenskapsförord, d.v.s. då all egendom är enskild. Man brukar även i ett äktenskapsförord föreskriva att avkastningen av enskild egendom skall utgöra enskild egendom.

Båda parterna anses vara beställare av äktenskapsförordet. Skulle det hos någon av parterna föreligga någon oklarhet om innehållet i Ert äktenskapsförord, är det viktigt att Ni kontaktar oss per telefon eller e-post för ett klarläggande. Det sker givetvis gratis.

Ett äktenskapsförord kostar endast 738,00 kronor exklusive moms vid beställning via Internet. Beloppet motsvarar en halvtimmas arbete enligt årets rättshjälpstaxa. En eventuell kortare konsultation på högst 15 minuter ingår i priset. Ytterligare konsultation debiteras enligt rättshjälpstaxan.

Ett äktenskapsförord skall registreras hos Skatteverket. Om Ni vill att vi även ombesörjer denna obligatoriska registrering, kostar denna tilläggstjänst ytterligare 369,00 kronor exklusive moms. Beloppet motsvarar en kvarts arbete enligt årets rättshjälpstaxa. Sedvanlig öresutjämning tillämpas.

Skatteverkets avgift på 275,00 kronor tillkommer alltid när det gäller registrering av äktenskapsförord.

Efter registreringen sänder vi tillbaka äktenskapsförordet till Er, försett med Skatteverkets bevis om registreringen. Även ett äktenskapsförord, som är upprättat på ett främmande språk, kan registreras hos Skatteverket. Svensk översättning erfordras alltså inte.

Snabbast och smidigast sker leveransen per e-post. Om Ni av någon anledning så önskar, kan Ni i stället få Ert äktenskapsförord levererat med vanlig post. Ange leveranssättet nedan.

Ställ markören i den första rutan och skriv in mannens efternamn. Flytta sedan markören till nästa ruta genom att trycka på TAB (ej ENTER). Fyll i samtliga fält. Om en fråga inte kan besvaras, sätt då i stället ett bindestreck (-) i fältet. När hela formuläret är ifyllt, sänder Ni iväg det till oss via Internet genom att trycka på knappen SKICKA nedan. Då erhåller Ni genast en automatisk bekräftelse på att överföringen har fungerat.

  MANNEN (PART 1)

  Efternamn (nuvarande)

  Samtliga förnamn i rätt ordning (och tilltalsnamnet med STORA BOKSTÄVER)

  Personnummer (ååmmdd-xxxx)

  Gatuadress eller boxadress

  Postnummer (xxx xx)

  Postadress (ort)

  Telefon - Bostad

  Telefon - Arbete

  E-postadress


  KVINNAN (PART 2)

  Efternamn (nuvarande)

  Samtliga förnamn i rätt ordning (och tilltalsnamnet med STORA BOKSTÄVER)

  Personnummer (ååmmdd-xxxx)

  Gatuadress eller boxadress

  Postnummer (xxx xx)

  Postadress (ort)

  Telefon - Bostad

  Telefon - Arbete

  E-postadress


  ÖVRIGA UPPGIFTER

  Är Ni redan gifta? (Ja/Nej)

  När skall Ni annars gifta Er? (Datum)

  Skall all egendom vara enskild? (Ja/Nej)

  Om ej all egendom utan bara viss egendom skall vara enskild, ange då denna här. Ange även vem som äger den egendomen

  Skall även avkastningen därav vara enskild egendom? (Ja/Nej)

  Om fastighet skall vara enskild egendom, ange i så fall i vilken kommun den är belägen

  Om Ni skall gifta Er utomlands eller har gift Er utomlands, skall då svensk lag tillämpas i förmögenhetsrättsliga förhållanden som rör äktenskapet, såsom vid eventuell bodelning och i frågor som rör detta äktenskapsförords tolkning eller giltighet? (Ja/Nej)

  Leverans via e-post (ange e-postadressen) eller med vanlig post (ange mottagarens namn)? Leverans via e-post rekommenderas, om skrivare finns


  BESTÄLLARE

  Beställarens e-postadress (obligatorisk uppgift) *


  ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

  Ditt meddelande